Kasaysayan sa Web | Mga setting | Mag-sign in


 
Advanced na Paghahanap ng  Mga Larawan 
Ang pangunahing functionality ng encrypted.google.com ay isinama na sa homepage ng paghahanap sa Google. Ang mga bibisita sa URL na ito pagkatapos ng Abril 30, 2018 ay ire-redirect sa https://www.google.com.

© 2018