ប្រវត្តិ​បណ្ដាញ | ការ​កំណត់ | ចូល


 
ការ​ស្វែងរក​រូបភាព​កម្រិត​ខ្ពស់
មុខងារ​ស្នូលរបស់ encrypted.google.com ត្រូវបាន​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ទំព័រដើមរបស់​ Google ស្វែងរក។ អ្នកដែល​ចូលទៅ​កាន់ URL នេះ​ បន្ទាប់ពី​ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018 នឹងត្រូវបាន​បញ្ជូនបន្ត​ទៅ https://www.google.com ។

© 2018